Avi Pardo
17

Avi Pardo

Cong ty Hoi Tu Hội Tụ và AudioCodes ký kết hợp ...

Ông Avi Pardo, Phó Chủ tịch Hãng AudioCodes khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam thông qua đối tác HoiTu Corp. Trong chuyến thăm này, Ông Avi Pardo và Ông Trương Quốc Tân, Tổng giám đốc công ty Hội Tụ, đã cùng bàn bạc và thống nhất phát triển sản phẩm của ...

Join Newsle to find out when Avi Pardo makes the news.

As a Newsle member, you’ll be able to:

  • Get alerts on Avi Pardo
  • See news articles & blog posts about Avi Pardo
  • Follow your friends & colleagues in the news
This profile only includes publicly available information. Questions or comments? Contact Us
Freebase CC-BY
Data from Freebase, licensed under CC-BY
Source: CrunchBase
Data from Wikipedia, licensed under the GFDL